Odoo image and text block

DEKLARACJA ZAMOJSKA

Sygnatariusze niniejszej Deklaracji zgodnie stanowią, iż najważniejsze dla nas jest dobro Zamościa i jego mieszkańców. Dzięki temu przekonaniu, choć wywodzimy się z różnych środowisk potrafimy wznieść się ponad dzielące nas różnice dla dobra Miasta i zamościan.

Niniejszym deklarujemy chęć współdziałania by Zamość umacniał się jako lider naszego regionu i był przedmiotem dumy jego mieszkańców. Zobowiązujemy się działać na rzecz harmonijnego rozwoju Zamościa, skupiając się na poprawie jakości życia, a w szczególności: przyczynienia się do powstania nowych miejsc pracy z godną płacą dla pracowników, zapewnienia mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa we wszystkich aspektach, zagwarantowania wysokiego poziomu kształcenia na różnych szczeblach, rozwoju infrastruktury miejskiej, poprawie jakości powietrza oraz zapewnienia bogatej oferty usług miejskich zaspokajającej potrzeby wszystkich grup mieszkańców.

Dla nas Zamość jest wspólnotą tworzoną przez wszystkich mieszkańców i dlatego będziemy wspierać projekty obywatelskie. Wsłuchiwanie się w głos lokalnych społeczności jest jedynym sposobem by stworzyć miasto prawdziwie odpowiadające na potrzeby mieszkańców.

Zamość, ze swoją historią i rolą jaką odgrywał w regionie a w ważnych dziejowych chwilach także w skali całej Rzeczypospolitej, stanowi dla nas wielkie zobowiązanie. Czerpiąc z dziedzictwa Zamościa pamiętamy, iż wielokrotnie w historii Miasta jak i Rzeczypospolitej fundamentem sukcesu była umiejętność jednoczenia się w trudnych chwilach i współdziałania ludzi wielu środowisk.

Dlatego zdecydowaliśmy, że w najbliższych wyborach samorządowych wystartujemy do Rady Miasta Zamościa z jednej wspólnej listy Koalicji Obywatelskiej, a naszym wspólnym kandydatem na prezydenta Miasta Zamościa jest  Sławomir Ćwik